Webáruházak szabályok működtetésével kapcsolatos tudnivalók

2014. június 13-án hatályba lépett a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgáló, az elektronikus kereskedelmet is érintő törvényi szabályozás. A változások értelmében a webáruház általános szerződési feltételeit mindenképpen változtatni kell, és egyúttal érdemes minden kötelezően feltüntetendő adat áttekintését és szükség szerint azok pótlását is elvégezni. A következőkben a változások legfontosabb elemeit tekintjük át.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbiak nagy részét az új törvénytervezet szövegéből vettük át, de itt nem közöljük a szabályozás teljes szövegét, próbáltunk a webáruházak többségének tevékenységére fókuszálni. Mindenképpen tekintse meg a cikk végén szereplő, hivatkozott dokumentumokat is!

Elöljáróban a kötelező lépéseknek kell megfelelni az elektronikus kereskedelem során:
 1. A szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség olvashatóan, egyértelműen és minden részletre kiterjedően.
 2. A vevőnek a vásárlás véglegesítését megelőzően külön el kell fogadnia, hogy a felek között létrejövő szerződést elolvasta és elfoadja.
 3. A vásárlást követően, azaz a távollevők között létrejövő szerződés létrejötte után is szükséges tájékoztatást adni a vevő felé. Ez a gyakorlatban történhet e-mailben például egy csatolt és nyomtatható pdf dokumentum formájában vagy talán sok esetben a legegyszerűbb, ha nyomtatva kerül a kiszállított csomagba beleértve a vállalkozására alkalmazandó elállási joggal kapcsolatos útmutatót és minta nyilatkozatot is. - A mintát lentebb megtalálja!
Most pedig nézzük részletesebben:

A szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség

A vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót az alábbiakról:
 1. a szerződéses szolgáltatás lényeges tulajdonságairól;
 2. a vállalkozás nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, telefonszámáról, és az elektronikus levelezési címéről;
 3. a szerződéses szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes áráról vagy - ha a szolgáltatás jellegéből adódóan az árat nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - az ár kiszámításának módjáról, valamint az ezen kívül felülmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről), vagy, ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy esetlegesen további költségek merülhetnek fel;
 4. a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
 5. a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatásokról és a jótállás meglétéről és feltételeiről;
 6. határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;
 7. a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről;
 8. a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
 9. a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően.
A vállalkozás a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen e fogalmak jelentése közötti különbség.

Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartást telefonon intézi, e szolgáltatás – ha a fogyasztó lép kapcsolatba a vállalkozással – emelt díjas szolgáltatásként nem működtethető.

A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés.

A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés esetében a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót az alábbiakról:
 1. a szerződéses szolgáltatás lényeges tulajdonságairól;
 2. a vállalkozás azonosító adatairól, különösen a vállalkozás nevéről;
 3. a vállalkozás székhelyének postai címéről, telefonszámáról, telefaxszámáról és elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak postai címéről és azonosító adatairól, akinek a nevében eljár;
 4. ha a c) pont szerint megadott címétől eltérő, a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, ahova a fogyasztó a panaszait címezheti;
 5. a szerződéses szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes áráról vagy – ha a szolgáltatás jellegéből adódóan az árat nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár kiszámításának módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy esetlegesen további költségek merülhetnek fel;
 6. határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében a teljes ár a számlázási időszakra vonatkozó teljes díjat tartalmazza. Átalánydíjas szerződés esetén a teljes ár egyúttal a teljes havi költséget is magában foglalja. Ha a teljes díjat nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ár kiszámításának módjáról;
 7. a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévőeszköz használatának díjáról, ha e díj emelt díjnak minősül;
 8. a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
 9. az elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint az azzal összefüggő, az alább olvasható nyilatkozat-mintáról;
 10. arról, hogy az elállási és felmondási jog gyakorlása esetén a szolgáltatott dologvisszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie;
 11. arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja az elállási és felmondási jogát; (a hivatozott paragrafusokra itt hely szűke miatt nem térünk ki, de elolvashatók az alábbi hivatkozott tervezetben!)
 12. arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg az elállási és felmondási jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti az elállási és felmondási jogát; (a hivatozott paragrafusokra itt hely szűke miatt nem térünk ki, de elolvashatók az alábbi hivatkozott tervezetben!)
 13. a kellékszavatosságra, és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;
 14. az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről;
 15. arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról;
 16. a határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;
 17. a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről;
 18. a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról;
 19. a vállalkozás kérésére a fogyasztó által fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről;
 20. a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
 21. a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;
 22. a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panasztételi és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról.
Ha a vállalkozás nem tett eleget az e) pontjában meghatározott valamennyi járulékos költségre vagy a j) pontjában meghatározott költségre vonatkozó tájékoztatási követelménynek, a fogyasztó nem köteles megfizetni e költségeket.

Az i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatás az 1. mellékletben foglalt mintatájékoztató megfelelő kitöltésével is megadható.

Az m) és n) pontjai szerinti tájékoztatást a vállalkozás a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen e fogalmak jelentése közötti különbség.

A fenti tájékoztatás a szerződés részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.

Az e §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozást terheli.

A szerződéskötést követően a vállalkozás átadja a fogyasztónak az aláírt szerződés másolatát, vagy a szerződéskötést papíron vagy – a felek megállapodása alapján – más tartós adathordozón visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza fogyasztónak az alábbiak szerint adott nyilatkozatát (a nyilatkozat mintát lásd alább). Megjegyzés: az elektronikus levél tartós adathordozónak minősül, illetve talán sokak számára a legegyszerűbb, ha a kiküldött csomagba papír alapon beleteszik a szükséges tájékoztatást!

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a fent leírtakról szóló előírt tájékoztatást a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. Megjegyzés: az internet is megengedett kommunikációs forma, azaz elegendő ezeket a honlapon feltüntetni. A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a fogyasztó szerződési nyilatkozatát megtámadhatja.

Ha az elektronikus úton kötött távollevők közötti szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet (ez a webáruházas rendeléseknek lényegében mindegyikére vonatkozik), a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a fent leírtak a), e), p), q) és r) pontjában meghatározott információkra.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az általa elfogadott fizetési módokat.

Ha a vállalkozás távollevők közötti szerződés megkötését telefonon kezdeményezi, a telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatja a fogyasztót azonosító adatairól, illetve annak a személynek az azonosító adatairól, akinek a nevében telefonál, valamint arról, hogy a telefonhívás szerződés megkötésére irányul.

A fogyasztót megillető 14 napos elállási és felmondási jog

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát
 1. dolog adásvételére irányuló szerződés esetén: a dolognak, több dolog szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott dolognak, vagy ha a dolgot meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kell számítani;
 2. dolog adásvételére irányuló szerződéstől eltérő szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától kell számítani.
Ha a vállalkozás e tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, akkor az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik! Ha a vállalkozás a fent említett 14 nap lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az előírt tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

A fogyasztó az elállási jogát az alább található minta alapján készült nyilatkozat, vagy más erre vonatkozó és egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó a fent meghatározott időn belül elküldi az erre vonatkozó nyilatkozatát. (Tehát nem a nyilatkozat beérkezésének ideje, hanem a nyilatkozat elküldésének ideje a mérvadó.) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási meghatározott jogot ennek megfelelően és összhangban gyakorolta.

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Dolog adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a dolgot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a dolgot maga fuvarozza vissza.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a dolgot haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a dolog átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a dolgot maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a dolgot a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a dologvisszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg dolgot kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a dolgot, ha az jellegénél fogva postai úton nem küldhető vissza.

A fogyasztó csak a dolog jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelést meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a fenti i) pontban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított adóval növelt teljes ár alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljesár túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál egy másik vállalkozás azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésekori árát kell figyelembe venni.

Fontos, hogy ha az eladó nem adta meg az előírt tájékoztatást a vásárló felé, a vásárló nem adta kifejezetten beleegyezését a feltételek elfogadásába, akkor a vásárló számos költség megfizetésére nem kötelezhető!

Ide kapcsolódik a 2014. március 15-én hatályba lépő a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (új PTK.) is, ami egy új, "Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai" fejezettel egészül ki. Az új fejezet többek között rögzíti, hogy elektronikus úton történő szerződéskötés esetén (azaz például webáruházak esetén) a szerződéskötésre lehetőséget biztosító félre (a kereskedőt) milyen tájékoztatási kötelezettség hárul. Ezek értelmében a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozat megtételét megelőzően a másik felet az alábbiakról tájékoztatni kell:
 1. a szerződéskötés technikai lépéseiről;
 2. arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az elektronikus utat biztosító fél rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
 3. azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják;
 4. a szerződés nyelvéről; és
 5. ha ilyen létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat biztosító fél magára nézve kötelezőnek ismer el.
Az elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A felek eltérő megállapodásának hiányában a fogyasztó az alábbi esetekben nem gyakorolhatja az elállási jogát:
 1. a dolog adásvételére irányuló szerződéstől eltérő szerződés esetében a szerződéses szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan szerződéses szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott dolog esetében, amelyet a fogyasztó egyéni választása vagy döntése alapján készítenek el;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző dolog tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású dolog tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a kiszállítást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan dolog tekintetében, amely jellegénél fogva a kifuvarozást követően elválaszthatatlanul vegyül más dologgal;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére a megkötéstől számított harminc napon túl kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha a kifuvarozást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. tárgyi adathordozón nem rögzített digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a teljesítés megkezdését követően felmondási jogát elveszíti.
Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ha a dolog adásvételétől eltérő szerződés esetén a teljesítés megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:
Ide az alábbi lehetőségek közül az Ön vállalkozásához tartozó, megfelelő szöveget illessze be:
 • a dolog adásvételétől eltérő szerződés esetén : „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
 • a dolog adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a dolgot átveszi.”;
 • több dolog szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó dolgot átveszi.”;
 • a dolog meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első dolgot.”
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát egyértelmű nyilatkozatban (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) köteles közölni velünk: Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Dolog adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a dolgot elállás esetén visszaszállítja, illessze be a következő szöveget: „ A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a dolgot, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

Ha a fogyasztó a szerződés alapján dolgot vett át
 1. az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:
  • „A dolgot visszaszállítjuk Öntől.”, vagy
  • „Ön köteles számunkra vagy…. [illessze be a dolog átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a dolgot indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a dolgot.”; és
 2. illessze be a megfelelőt:
  • „A dolog visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy
  • „A dolog visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy
  • Ha ön nem ajánlja fel a dolog visszaküldési költségének viselését, és a dolog jellegéből adódóan szokásos postai küldeményben nem adható fel: „A dolog visszaküldésének közvetlen költségét – azaz… [illessze be az összeget] fuvarozási költséget – Ön viseli.”; vagy ha a dolog visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A dolog visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege… [illessze be az összeget].”, vagy
  • Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a dolgot a szerződés megkötésekor leszállították a fogyasztó otthonába és a dolog jellegéből adódóan szokásos postai küldeményben nem adható fel: „A dolgot saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”; és
 3. illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a dologban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a dolog jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelést meghaladó használat miatt következett be.”
A dolog adásvételétől eltérő szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szerződéses szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.”

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!

Címzett: Az eladó írja be ide a vállalkozás nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát, illetve elektronikus levelezési címét!

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi dolog/dolgok adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:Kelt:A rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott szabályok szerint.

Fontos, hogy jelen cikkünk csupán egy kivonata a változásoknak, további információkért a következő irányelveket ajánljuk áttekinteni és alkalmazni:
- A most hatályba lépő rendelet a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
- Hatályát veszti az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet, és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.
- Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

A rendeletet a 2014. június 13. napját követően megkötött szerződésekre alkalmazni kell.

GDPR
A GDPR a vállalkozás egészének adatkezelési gyakorlatát szabályozó irányelv, a vállalkozás teljes adatkezelését szabályozza, különböző teendőket és terheket ró a vállalkozásokra. A GDPR-nek való megfeleléshez nem elegendő a weboldalra, webáruházba feltölteni egy általános adatvédelmi szöveget, sablont, hanem a vállalkozás belső adatkezelésének felülvizsgálata, a kezelt adatok és a azok felhasználásának meghatározása, az adatokhoz való hozzáférések rögzítése szükséges, melyek betartásáról el kell tudni számolni egy esetleges vizsgálat esetén. Azért nem elegendő egy sablon szöveg, mert minden vállalkozás más és más, más típusú adatokat kezel eltérő helyekről szerzi be és eltérő ideig tárolja azokat, eltérő külső szolgáltatókat vesz igénybe (például Google szolgáltatások, e-mail listák, direkt marketing egyéb formái, online fizetési módok), az elektronikus és papír alapú adatokat is eltérően tárolja és kezeli, stb.

A GDPR alapötlete és célja dióhéjben a személyes adatok védelme, a személyes adatok felhasználásának és az adatokhoz való hozzáférések tudatosabbá és átláthatóbbá tétele. A célok között szerepel a személyes adatok tárolásának, feldolgozásának - röviden: kezelésének -, mozgatásának nyomon követhetősége, a jogszerű adatkezelés felügyeletéért felelős személyek meghatározása, illetve a hatóságok és a személyes adat tulajdonosa számára a GDPR-ben meghatározott irányelvek betartásának elszámoltathatósága. A GDPR ezek mellett előírja, hogy a magánszemélyeknek jogot kell biztosítani arra, hogy a róluk tárolt adatokat elkérhessék, módosíttathassák, adataik további kezelését szabályozhassák, adataik törlését kérhessék.

A GDPR teljes szövege a következő URL címen olvasható: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

Adatvédelmi nyilvántartásba vétel

Gyakran felmerülő kérdés, hogy kötelező-e az adatkezelési nyilvántartási szám megkérése. Az adatvédelmi nyilvántartási szám kiváltása a különböző típusú adatkezelések esetén a GDPR életbe lépéséig, azaz 2018. májusáig volt kötelező, egészen pontosan a 2011. évi CXII. évi törvény értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszaba dság Hatóságnak a nyilvántartásba vételt és a nyilvántartási szám megküldését nyolc napon belül el kellett végeznie, viszont amennyiben ez nem történt meg, akkor is megkezdhető volt az adatkezelés. 2018. májusától kezdődőten tehát az EU szinten érvényes GDPR adatvédelmi irányelveknek kell megfelelni.