Az elektronikus kereskedelmi tevékenység

Az elektronikus kereskedelmi tevékenység alapvetően nem engedélyköteles, de bejelentési kötelezettésg fennáll webáruház nyitás esetén is. A bejelentést az illetékes jegyzőnél kell megtenni. A bejelentéskor a választható kereskedelmi formák közül webáruházak esetén csomagküldő kereskedelmet kell bejelölni. Vannak bizonyos termékek, termékkörök, amelyek forgalmazásához törvényileg előírtan kötelező üzlethelyiséget is fenntartani. Kizárólag üzlethelyiségben forgalmazható termékkörök például a dohánytermékek, egyes festékek és lakkok, állatgyógyászati kellékek, veszélyes anyagok, lőszerek, fegyverek és robbanószerek, pirotechnikai termékek, növényvédő szerek, hulladékok, A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok. (Lásd kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet) 7.§)

Amennyiben a kereskedő üzlethelyiséget nem nyit, csak webáruházat, akkor működési engedélyre sincs szükség. Az Ektv. 3.§ (1) bekezdése is rögzíti, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (a fogalom definícióját lásd: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 2.§ a)-b)) nyújtásának megkezdéséhez, illetve folytatásához előzetes engedély vagy bármely ezzel azonos joghatású hatósági határozat nem szükséges. Mindez alól természetesen a webáruházas kereskedelem esetén sem mentesülnek azok a kereskedők, akik olyan terméket szeretnének forgalmazni, melyekhez a jogszabályban előírtaknak megfelelően szakhatósági engedély, előírt minősítés és/vagy képesítés megléte, engedélykötelezettség, vagy bejelentési kötelezettség áll fenn.

Az Ektv. 4.§-a tartalmazza, hogy mely adatokat kell a honlapon feltétlenül folyamatosan közzétenni.

A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

a) a szolgáltató nevét,
b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,
c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,
e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,
f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát;
g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;
gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;
gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára.

Ezen felül a kereskedő köteles az általános szerződési feltételeket a vásárlók, látogatók számára elérhetővé tenni. Fontos, hogy a Polgári törvénykönyv szerint a szerződés csak akkor köttetik meg két fél között, ha azt mindkét fél megismerhette és vagy kifejezetten, vagy ráutaló magatartással - a vevő például azzal, hogy a megrendelés rögzítésekor bejelöli, hogy megismerte és elfogadta a webáruház vásárlási feltételeit - elfogadta.